Soru ve Cevaplarla Özel Tüketim Vergisi Uygulaması kitabım çıktı

Soru ve Cevaplarla Özel Tüketim Vergisi Uygulaması kitabımın Haziran 2020 baskısı Gözlem Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Kitapta cevaplanan ÖTV uygulamasına ilişkin sorular aşağıdadır.

Birinci Bölüm: ÖTV’NİN ÖZELLİKLERİ

1. Özel tüketim vergisi (ÖTV) nedir?

2. ÖTV uygulaması ne zaman başlamıştır?

3. ÖTV uygulamasına geçişin gerekçesi nedir?

4. ÖTV uygulamasının genel özellikleri nelerdir?

5. ÖTV ile KDV arasındaki benzerlikler nelerdir?

6. ÖTV ile KDV arasındaki farklılıklar nelerdir?

7. Vergiden vergi almak olarak yorumlanan ÖTV’nin KDV matrahına girmesi Türkiye’ye özgü bir durum mudur?

İkinci Bölüm: VERGİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MÜKELLEF

8. ÖTV kapsamına giren mallar nelerdir?

9. ÖTV’nin konusuna giren mallar nasıl tanımlanmaktadır?

10. ÖTV kapsamına giren mallarda vergi ne zaman doğar?

11. (I) sayılı listedeki malların ithali neden ÖTV’ye tabi tutulmamıştır?

12. (I) sayılı listedeki malların ithali ÖTV’ye tabi olmadığı halde neden gümrükte teminat alınmaktadır?

13. ÖTV, kapsama giren mallarda sadece bir kez mi uygulanır?

14. Kayıt ve tescile tabi olan araçlar hangileridir?

15. Kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar hangileridir?

16. ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki G.T.İ.P. numaralarında yer almasına rağmen ÖTV kapsamına girmeyen taşıt aracı var mıdır?

17. (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için vergiyi doğuran olayın meydana geldiği “ilk iktisap” ne demektir?

18. İmal edilen ÖTV’ye tabi bir malın, aynı işletmede ÖTV’ye tabi bir başka malın imalinde kullanılması halinde vergi uygulanır mı?

19. ÖTV’nin mükellefi kimdir?

20. Taşıt araçlarını tadil edenler veya üzerinde ek imalat yapanlar ÖTV mükellefi midir?

21. ÖTV mükellefi olan kamu kurumlarının özelleştirilmesi halinde, bunların malları nasıl vergilendirilmektedir?

22. ÖTV’de vergi güvenlik hükümleri bulunmakta mıdır?

23. Her yıl yayımlanan Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki değişiklikler ÖTV uygulamasını etkilemekte midir?

24. Kayıt dışı ticarette ÖTV yönünden nasıl işlem yapılmaktadır?

Üçüncü Bölüm: VERGİLEME ÖLÇÜLERİ, MATRAH, ORAN, TUTAR

25. ÖTV’de vergileme ölçüleri nelerdir?

26. Hem oransal hem de maktu vergi uygulamasının nedeni nedir?

27. Alkollü içkilerde belirlenen asgari maktu vergi tutarları hangi ölçüler üzerinden hesaplanır?

28. Tütün mamullerinde belirlenen maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları hangi ölçüler üzerinden hesaplanır?

29. ÖTV’de özel matrah şekli uygulaması var mıdır?

30. Taşıt araçlarında özel matrah şekli uygulaması nedir?

31. Tütün mamullerinde özel matrah şekli uygulaması nedir?

32. Başka mallar için de hem nispi hem de maktu ÖTV uygulanmakta mıdır?

33. Petrol ürünlerinin kullanım şekline göre vergilenmesi ne anlama gelmektedir?

34. Taşıt araçlarının ÖTV’si eksik ödenir ise alıcıdan mı satıcıdan mı tehsil edilir?

35. Taşıt araçlarının ilk iktisabında ÖTV, araç satılmadan önce mi ödenmektedir?

36. Ulusal marker uygulamasına aykırı petrol ürünü veya bandrol uygulamasına aykırı içki ve sigara bulunduranlar hakkında ÖTV yönünden nasıl işlem yapılır?

Dördüncü Bölüm: İSTİSNALAR

37. Küçük çiftçiler, vergiden muaf esnaflar, basit usulde vergilenenler ÖTV’den müstesna mıdır?

38. ÖTV kapsamına giren malların vergiye tabi olması için herhangi bir alt veya üst limit var mıdır?

39. ÖTV mükellefinin yurt dışına gönderdiği mallar için vergi istisnası var mıdır?

40. Yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimlerde ÖTV istisnası uygulanır mı?

41. Gümrüksüz satış mağazalarına (Free Shop) yapılan teslimlerde ÖTV istisnası uygulanıyor mu?

42. Yabancılara özel fatura ile yapılan satışlarda ve yolcu beraberi eşya ihracında ÖTV istisnası uygulanır mı?

43. ÖTV’ye tabi tutulmuş malların ihraç edilmesi halinde ÖTV iadesi yapılabilir mi?

44. İhraç edilen malların geri gelmesi halinde ÖTV yönünden ne şekilde işlem yapılacaktır?

45. Diplomatik misyonlar ÖTV istisnasından yararlanabilmekte midir?

46. (I) sayılı listedeki mallarla ilgili diğer istisnalar nelerdir?

47. Yurt dışına çıkış yapan araçlar ÖTV’siz yakıt alabilir mi?

48. (II) sayılı listedeki taşıtlarla ilgili diğer istisnalar nelerdir?

49. Engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanların araç alımında ÖTV istisnası uygulanmasının şartları nelerdir?

50. Sakatlık derecesi %90’ın altında olanlar istisnadan hangi şartlarla yararlanmaktadır?

51. İlk iktisabında ÖTV istisnası uygulanmış olan taşıtların satışında ÖTV doğar mı?

52. Engellilerin ÖTV istisnası uygulanarak satın aldıkları araçları satması halinde yeniden istisna uygulanabilir mi?

53. İstisnadan yararlanarak araç satın alan kişinin vefat etmesi halinde varislere intikal eden araç için ÖTV uygulanır mı?

54. Engellilerin yurt dışından araç ithalinde ÖTV istisnası uygulanmakta mıdır?

55. (IV) sayılı listedeki mallarla ilgili diğer istisnalar nelerdir?

56. Taşıt araçlarının imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki elektronik cihazlara ödenen ÖTV iade edilebilir mi?

57. Taşıt araçlarının imalinde kullanılan (I) sayılı listedeki yakıt ve yağlarda ÖTV iade edilebilir mi?

58. Serbest bölgelerde ÖTV nasıl uygulanmaktadır?

59. Dahilde işleme rejimi kapsamına giren mallarda ÖTV istisnası nasıl uygulanmaktadır?

60. Uluslararası anlaşmalara göre ÖTV istisnası nasıl uygulanmaktadır?

61. AB projeleri kapsamındaki mallar için ÖTV istisnası uygulanmakta mıdır?

Beşinci Bölüm: MATRAH, ORAN, TUTAR

62. ÖTV maktu vergi mi yoksa nispi vergi midir?

63. ÖTV’nin matrahı nasıl hesaplanır?

64. ÖTV oranı ve maktu vergi tutarı ne kadardır? Değişir mi?

65. (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallarda uygulanan ÖTV tutarları ne kadardır?

66. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallarda uygulanan ÖTV tutarları ne kadardır?

67. (II) sayılı listedeki binek otomobillerinde uygulanan ÖTV oranları kaçtır?

68. (II) sayılı listedeki diğer araçlarda uygulanan ÖTV oranları kaçtır?

69. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki içeceklerde ÖTV nasıl uygulanmaktadır?

70. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki tütün mamullerinde ÖTV nasıl uygulanmaktadır?

71. (IV) sayılı listedeki mallarda uygulanan ÖTV oranları ne kadardır?

72. Promosyon, eşantiyon ve numunelerde ÖTV uygulaması nasıldır?

73. Perakende satış vesikalarında ÖTV gösterilir mi?

Altıncı Bölüm: VERGİ HESAPLAMASI

74. (I) sayılı listedeki petrol ürünlerinde ÖTV nasıl hesaplanmaktadır?

75. Biyodizel ve biyoetanol kullanımı konusunda ÖTV mevzuatında teşvik unsurları var mıdır?

76. Hava ve deniz taşıtlarında kullanılan yakıtlar için ÖTV indirimi uygulanmakta mıdır?

77. Deniz araçlarında ÖTV’siz yakıt alımından kimler, hangi şartlarda

yararlanmaktadır?

78. Elektrik üretiminde kullanılan yakıtlar için ÖTV indirimi var mıdır?

79. (I) sayılı listedeki malların tesliminde ÖTV’si sıfır olarak uygulanan başka kullanımlar var mıdır?

80. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların imalatta kullanımında vergi avantajı sağlanmakta mıdır?

81. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı liste dışındaki malların imalinde kullanımında ÖTV nasıl uygulanmaktadır?

82. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların, aynı cetveldeki malların imalinde kullanılması halinde ÖTV nasıl uygulanmaktadır?

83. İhraç edilecek veya ihraç kaydıyla satılacak madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılmak üzere baz yağ satın alınmasında ÖTV nasıl uygulanmaktadır?

84. Özel teminat sertifikasına haiz mükelleflerin (I) sayılı listedeki malları imalatta kullanımından doğan ÖTV iadeleri nasıl yerine getirilir?

85. (II) sayılı listedeki araçlar vergilendirme yönünden nasıl gruplandırılmıştır?

86. Yük taşımacılığında kullanılan araçlar nasıl vergilendirilmektedir?

87. Özel amaçlı araçlar nasıl vergilendirilmektedir?

88. Motosiklet ve motorlu bisikletlerde uygulanan vergi oranları nedir?

89. Uçak ve helikopterlerde uygulanan vergi oranı nedir?

90. ÖTV kapsamına giren deniz taşıtlarında uygulanan ÖTV oranı nedir?

91. (II) sayılı listedeki taşıt araçlarının matrahı ile ilgili vergi güvenlik önlemi var mıdır?

92. Taşıt araçları satışında uygulanan fiyat farklarının vergi uygulamalarındaki yeri nedir?

93. Alkolsüz içeceklerde ÖTV nasıl uygulanmaktadır?

94. Alkollü içkilerde ÖTV nasıl hesaplanmaktadır?

95. Tütün mamullerinde ödenecek ÖTV nasıl belirlenmektedir?

96. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol uygulamasının esasları nelerdir?

97. (IV) sayılı listedeki tüketim mallarında ÖTV nasıl hesaplanmaktadır?

98. Cep telefonlarında ÖTV nasıl uygulanmaktadır?

Yedinci Bölüm: ÖTV İNDİRİMİ, TECİL-TERKİN, TEVKİFAT UYGULAMASI

99. Satın alınan mallara ödenen ÖTV için ne işlem yapılacaktır?

100. ÖTV indiriminin şartları nelerdir?

101. ÖTV tecil edilebilir mi?

102. İhraç kaydıyla teslimlerde KDV ve ÖTV için tecil-terkin uygulamalarının benzer yönleri nelerdir?

103. İhraç kaydıyla teslimlerinde KDV ve ÖTV için tecil-terkin uygulamalarının farklı yönleri nelerdir?

104. İhraç kaydıyla teslim edilen malların üç ay içinde ÖTV mükellefine iade edilmesi halinde nasıl işlem yapılır?

Sekizinci Bölüm: VERGİLEME DÖNEMLERİ, BEYAN VE ÖDEME

105. ÖTV’de vergilendirme dönemleri, beyanname verme ve vergi ödeme süreleri farklı nedir?

106. ÖTV’nin beyanında hangi beyannameler kullanılmaktadır?

107. Herhangi bir vergilendirme döneminde satışı olmayan mükelleflerin beyanname vermesine gerek var mıdır?

108. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan araçlar için kim, ne zaman ve nasıl beyanda bulunmaktadır?

109. (II) sayılı listedeki araçların vergisi ödenmez ise ne şekilde işlem yapılmaktadır?

110. ÖTV beyannamesi dışında mükelleflerin bildirim verme zorunluluğu

var mıdır?

111. ÖTV tarhiyatı kimin adına yapılmaktadır?

Dokuzuncu Bölüm: (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN İTHALİNDE TEMİNAT UYGULAMASI

112. (I) sayılı listedeki malların ithalinde ÖTV doğmadığı halde neden teminat alınmaktadır?

113. İthalatta alınacak teminat tutarları nasıl belirlenmektedir?

114. (I) sayılı listedeki malların ithalde verilen teminat nasıl çözülmektedir?

115. İthalatta gümrük idaresine nakit para verilmesi halinde vergi dairesine beyanda bulunmak gerekir mi?

116. Özel Teminat Sertifikası kapsamında teminat çözümü nasıl yapılmaktadır?

Onuncu Bölüm: DÜZELTME İŞLEMLERİ

117. Fatura veya benzeri vesikalarda yanlışlıkla ÖTV gösterilmesi halinde ne yapılr?

118. İade edilen mallar nedeniyle alıcıya geri verilen ya da fazla veya yersiz ödenen ÖTV nasıl düzeltilir?

119. Kayıt ve tescil edilmiş taşıt araçlarının satıcısına geri verilmesi halinde ÖTV iade edilebilir mi?

120. Taşıt araçlarında tadilat yapılması halinde ÖTV uygulanmakta mıdır?

ÖTV içinde yayınlandı

Bir cevap yazın