KEMAL OKTAR VERGİ BLOĞU

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

KDV Kanununun 29/1. maddesine 7491 sayılı Kanunun 30. maddesiyle eklenen (ç) bendi ile mükelleflerin tevkifat kapsamına giren işlemlere ilişkin olarak 2 no.lu KDV beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla beyan ettiği KDV’nin, ödenmesi şartıyla indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca 7491 sayılı Kanunun 32. ve 33. maddeleriyle, sorumlu sıfatıyla KDV beyanının takip eden ayın 21. gününe kadar yapılması,Hakkında daha fazlasını oku SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI[…]

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE MATRAH AZALMASI*

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE MATRAH AZALMASI*

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi ile ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından teslim edilen mallara ait KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, imalatçının tahsil etmediği bu vergiyi ilgili dönem beyannamesinde beyan edeceği, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunan KDV’nin, malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesiHakkında daha fazlasını oku İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE MATRAH AZALMASI*[…]

Konaklama Vergisi ve KDV*

Konaklama Vergisi ve KDV*

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 7194 sayılı Kanunla değiştirilen 34. maddesinde düzenlenen Konaklama Vergisi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği 14 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğdeki açıklamalar KDV uygulamasını çağrıştırsa da iki vergi arasında önemli ayrılıklar göze çarpıyor. Önce benzerliklerineHakkında daha fazlasını oku Konaklama Vergisi ve KDV*[…]

KDV ORANI %1’E İNDİRİLMEYEN GIDA MADDELERİ

KDV ORANI %1’E İNDİRİLMEYEN GIDA MADDELERİ

14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce %8 oranında vergilenen gıda maddelerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. Ancak Kararın 1. maddesi ile özel tüketim vergisine tabi olan gıda maddelerinde KDV oranının %8 olarak uygulanmaya devam edilmesi öngörülmüştür. Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, gıda maddelerinin “teslimi”nde oran indirimi söz konusu konusudur. Lokanta,Hakkında daha fazlasını oku KDV ORANI %1’E İNDİRİLMEYEN GIDA MADDELERİ[…]

AKARYAKITLARDA ÖTV İNDİRİMİ SONA ERDİ

AKARYAKITLARDA ÖTV İNDİRİMİ SONA ERDİ

Türkiye’de akaryakıt ürünlerinin pompa satış fiyatları; dünya petrol ürünü fiyatları, döviz kurları, ithal maliyetleri, nakliye bedelleri, dağıtıcı ve bayi kârları ile vergiler göz önüne alınmak suretiyle EPDK tarafından uygulanan otomatik fiyat mekanizmasına göre belirlenmektedir. Bu mallarda ÖTV; litre, kilogram, standart metreküp birimleri itibariyle Türk Lirası cinsinden belirlenen maktu tutarlar olarak uygulanmaktadır. Buradaki amaç, mükellefler tarafındanHakkında daha fazlasını oku AKARYAKITLARDA ÖTV İNDİRİMİ SONA ERDİ[…]

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNDE İŞLETME KAYITLARINA İLİŞKİN İMKAN*

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNDE İŞLETME KAYITLARINA İLİŞKİN İMKAN*

4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki akaryakıt ürünleri, L.P.G., doğalgaz, solvent, tiner, madeni yağ ve türevlerinin ithalini ve imalini yapan çoğu işletmede, stok kayıtları ile ÖTV beyannamelerinin uyuşmaması şeklinde kronik bir sorun bulunmaktadır. Bazılarında ÖTV’nin yürürlüğe girdiği 2002 yılından beri ithal edilen miktarlarla beyan edilen ÖTV miktarlarının örtüşmemesi sonucu gümrüğe verilen teminatlar çözülemezken,Hakkında daha fazlasını oku AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNDE İŞLETME KAYITLARINA İLİŞKİN İMKAN*[…]

TÜTÜN MAMULLERİ VE İÇECEKLERDE UYGULANAN ÖTV İÇİN KONSİNYE SATIŞ SONA ERDİ*

TÜTÜN MAMULLERİ VE İÇECEKLERDE UYGULANAN ÖTV İÇİN KONSİNYE SATIŞ SONA ERDİ*

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile ÖTV Kanununun 3/d maddesinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle ÖTV’de vergiyi doğuran olayın (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için yine alıcıya tesliminde; (III) sayılı listedeki mallar için ise komisyoncuyaHakkında daha fazlasını oku TÜTÜN MAMULLERİ VE İÇECEKLERDE UYGULANAN ÖTV İÇİN KONSİNYE SATIŞ SONA ERDİ*[…]

İNDİRİLEMEYEN KDV SORUNSALI

İNDİRİLEMEYEN KDV SORUNSALI

Son günlerde yine indirilemeyen KDV’nin iade edilmesi yönünde söylemler artmaya başladı. KDV’nin neden indirilmeyip mükellefin üzerinde yük oluşturduğunu araştırdık. Konuyu önce teorik bazda irdeledik. Sonra pratikte neler olduğuna baktık. Yaptığımız çalışmaların sonucunu aşağıdaki makalede topladık.             A) TEORİDE KDV İNDİRİMİ NASIL İŞLİYOR?             KDV uygulamasının en önemli mekanizması indirimdir. KDV Kanununun 29 ilâ 36. maddelerindeHakkında daha fazlasını oku İNDİRİLEMEYEN KDV SORUNSALI[…]

MALİYE MERAKIMIZI GİDERDİ: GİDER KISITLAMASI GETİRİLEN BİNEK OTOMOBİLLERİ AÇIKLANDI*

MALİYE MERAKIMIZI GİDERDİ: GİDER KISITLAMASI GETİRİLEN BİNEK OTOMOBİLLERİ AÇIKLANDI*

Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesine 7194 sayılı Kanunla eklenen bentler ile faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelerin binek otomobili alımı, kiralaması ve giderlerine ilişkin kısıtlama hükümleri getirilmişti. 19 Aralık 2019 tarihli “Gider Kısıtlaması Getirilen Binek Otomobilleri Hangisi?” başlıklı makalemizde, gider kısıtlamaları getirilenHakkında daha fazlasını oku MALİYE MERAKIMIZI GİDERDİ: GİDER KISITLAMASI GETİRİLEN BİNEK OTOMOBİLLERİ AÇIKLANDI*[…]